project-holland-fonds boskalis2.jpg project-holland-fonds besi project-holland-fonds reesink project-holland-fonds dockwise

Project Holland Fonds

Activiteiten & Scope

Transacties

Cases

Project Holland Fonds is een creatieve, ondersteunende investeerder in beursgenoteerde en volwassen niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Project Holland Fonds is opgericht in 2009. Doel van het fonds is om ondernemingen te ondersteunen door kapitaal te verschaffen en met raad en daad terzijde te staan bij kapitaalmarkttransacties, M&A-activiteiten, Investor Relations en Corporate Governance onderwerpen.

Lees meer

Project Holland Fonds investeert in ondernemingen met een sterk onderliggend groeipotentieel, vaak in een situatie van onderwaardering. Soms zijn ondernemingen op zoek naar een flexibele kapitaalverschaffer die kan ondersteunen bij het financieren van groei of het optimaliseren van de balansstructuur. De rol van Project Holland Fonds als aandeelhouder stopt niet bij het verschaffen van kapitaal.

Lees meer

Sinds haar eerste transactie in 2009 heeft Project Holland Fonds goede resultaten behaald met een breed scala aan transacties, instrumenten en type investeringen. De transacties zijn in de meeste gevallen op maat gesneden gegeven de specifieke situatie en behoeften van de onderneming. Meestal betreft het investeringen die gekoppeld zijn aan een financieringstransactie. In alle gevallen sluiten de activiteiten naadloos aan op de investeringsthema’s van Project Holland Fonds. 

Bekijk transacties

In de afgelopen jaren heeft Project Holland Fonds met een actieve houding richting het Nederlandse bedrijfsleven bewezen een flexibele en creatieve partner te zijn. Op maat gesneden financieringstransacties die optimaal passen bij een specifieke situatie, vormen daarbij de rode draad. Ter illustratie van de mogelijkheden die Project Holland Fonds biedt, staan hieronder enkele cases uitgewerkt.

Bekijk cases

Disclaimer

 Disclaimer (Nederlands)

 Disclaimer (English)

Deze website wordt beheerd door Project Holland Beheer B.V. (“Project Holland Fonds”). De door Project Holland Fonds op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Inhoud

De informatie die door Project Holland Fonds wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe content, zoals persberichten waarnaar op de website wordt verwezen. Fotomateriaal is afkomstig van ofwel publieke auteursrechtenvrije bronnen ofwel van de op deze website beschreven ondernemingen, waarbij deze ondernemingen toestemming hebben verleend voor het opnemen van het betreffende fotomateriaal.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Project Holland Fonds kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Project Holland Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Project Holland Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Project Holland Fonds zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar Project Holland Fonds of de website van Project Holland Fonds.

Verantwoordelijkheid

De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Project Holland Fonds omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

This website is administered by Project Holland Beheer B.V. (“Project Holland Fonds”). The information provided on this website by Project Holland Fonds is not an offer, investment advice or financial service.

Content

The information on this website provided by Project Holland Fonds is derived from sources that can be considered reliable. However, accuracy and completeness of this information cannot be guaranteed. The information on this website is indicative and may be changed at any time and without notice. 

The administrator is not responsible for the content of any linked sites, such as press releases the website refers to. Photographs are derived from either public or copyright-free sources or from the companies described in this website. These companies have granted permission for the inclusion of the relevant photographs.

Liability

No rights can be derived from this information. Project Holland Fonds cannot guarantee that the website functions without error or interruption. Project Holland Fonds does not accept responsibility for the content of this website and the information contained therein. Project Holland Fonds accepts no responsibility for the content of sites that are not developed by Project Holland Fonds and referred to or referring to Project Holland Fonds or the website of Project Holland Fonds.

Accountability

The information may solely be used by the user. The user may not transfer, reproduce, edit or distribute the information. The user is obliged to adhere to follow up Project Holland Fonds' pointers regarding the use of the information. The content of this website may not be copied; all copyrights, including those referred to in Article 15 of the Netherlands Copyright Act are reserved. Dutch law applies.